Ocena porównawcza wpływu dwóch różnych aplikacji Kinesio Taping na ból menstruacyjny.
Ocena porównawcza wpływu dwóch różnych aplikacji Kinesio Taping na ból menstruacyjny.

 

Ocena porównawcza wpływu dwóch różnych aplikacji Kinesio Taping na ból menstruacyjny.

 

 

Bolesne menstruacje

W okresie około menstruacyjnym, wiele kobiet odczuwa bóle o charakterze skurczowym w podbrzuszu i w okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa.

Wyróżniamy dwa rodzaje bolesnych menstruacji:

 • Pierwotne (samoistne), wtedy gdy brak jest makroskopowych uchwytnych zmian chorobowych w obrębie miednicy mniejszej.
 • Wtórne (nabyte), wtedy gdy widoczne są patologiczne zmiany w obrębie miednicy mniejszej, wywołujące dolegliwości bólowe.

 

Objawy bolesnych menstruacji:

 • nudności,
 • wymioty,
 • wzmożone napięcie i bolesność piersi,
 • bóle głowy,
 • omdlenia,
 • złe samopoczucie.

 

Zastosowanie fizjoterapii w ramach leczenia bolesnych menstruacji

FIZYKOTERAPIA:

 • światłolecznictwo (lampa Sollux),
 • diatermię krótkofalową,
 • elektroterapię (prąd TENS),
 • kąpiele nasiadowe,
 • okłady borowinowe.

   

Cel: rozluźnienie mięśni gładkich macicy poprzez delikatne ogrzewanie.

KINEZYTERAPIA:

 • ćwiczenia rozluźniające mięśnie grzbietu, pośladków, brzucha, krocza i dna miednicy,
 • masaż.

 

METODA DODATKOWA:

Kinesio Taping

Dynamiczne plastrowanie to jedna z alternatywnych metod wykorzystywana w dzisiejszej fizjoterapii.

Największym plusem tej metody jest mała lista przeciwskazań, a najbardziej doceniany jest przedłużony efekt terapeutyczny.

Metoda ta znajduje bardzo wiele zastosowań zarówno w dziedzinie medycyny jak i fizjoterapii.

 

Cel pracy

Celem pracy po pierwsze, była ocena wpływu Kinesio Taping na ból menstruacyjny i po drugie, analiza porównawcza dwóch różnych metod jego aplikacji.

 

Materiał

 • Badania zostały przeprowadzone w warunkach domowych dla Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu.
 • Wstępną grupę stanowiły 43 kobiety.
 • Na podstawie przeprowadzonego badania podmiotowego (wywiadu) oraz określonych kryteriów włączenia i wyłączenia z badań, ostatecznie zakwalifikowano 24 kobiet w wieku od 22 do 30 lat.

 

 

Kryteria włączenia do badań

 • płeć żeńska,
 • odczuwanie silnego bólu menstruacyjnego,
 • brak przebytej ciąży,
 • inne dolegliwości towarzyszące w odczuwaniu bólu menstruacyjnego, takie jak ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
 • regularne menstruacje.

Kryteria wyłączenia z badań

 • przebyta ciąża,
 • zażywanie antykoncepcji,
 • wystąpienie reakcji alergicznej na taśmy Kinesio Taping,
 • czynna i/lub przebyta choroba nowotworowa,
 • świeże rany w obrębie miejsca aplikowanych taśm,
 • trwające zapalenia narządów rodnych,
 • leczenie hormonalne (zdiagnozowane choroby układu hormonalnego wymagające ciągłego przyjmowania leków zawierających hormony),
 • antybiotykoterapia (badana w chwili badań przechodzi kurację antybiotykową)
 • anatomiczne zmiany w układzie rodnym,
 • choroby psychiczne.

 

Kryteria przerwania badań i wyłączenia uczestnika z badanej próby

 • zastosowania antykoncepcji ( zażycia środków antykoncepcyjnych tj. tabletki, spirale, systemy dopochwowe, zastrzyki),
 • usunięcia Kinesio Taping w niewłaściwym czasie,
 • zażycia środka przeciwbólowego w trakcie trwania eksperymentu badawczego,
 • nagłej choroby badanej, która wymaga wdrożenia leczenia farmakologicznego,
 • wystąpienia reakcji alergicznej na taśmy Kinesio Taping.

 

Do oceny bólu zastosowano:

 • Skalę wizualno-analogowa
 • Kwestionariusz Laitinena
 • Kwestionariusz Melzacka

 

Metody

Pierwsze badanie odbywało się w dzień po zakończonej menstruacji bez aplikacji Kinesio Taping, natomiast drugie badanie odbywało się w dniu po zakończonej menstruacji z aplikacją Kinesio Taping.

 W Grupie I jak i w Grupie II, Kinesio Taping został zaaplikowany w dniu rozpoczęcia się menstruacji oraz znajdowały się na podbrzuszu i odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa.

 

Aplikacja Grupy I na podbrzuszu

 

 

Zastosowano korekcję przestrzeni, która polega na zmniejszeniu nacisku na tkankę docelową oraz uzyskaniu efektu powracania i uniesienia nad tkanką docelową. Aplikacja tej metody polega na naciągnięciu środka taśma do maksymalnie 35% rozciągliwości i nałożeniu na docelowy punkt, następnie przyklejeniu bez napięcia końców taśmy oraz końcową aktywacją kleju znajdującego się na taśmie. Pierwszą taśmę umieszczono między kolcami biodrowymi górnymi, poziomo. Druga taśma znajdowała się w przebiegu mięśnia prostego brzucha i górną granicą owłosienia łonowego, została przyklejona tą samą techniką.

 

Aplikacja Grupy II na brzuchu

 

 

Zastosowano technikę limfatyczno-krążeniową,  która polega na „udrażnianiu” miejsca poddanego leczeniu. Aplikacja tej metody polega na rozpoczęciu od bazy naklejonej bez napięcia taśmy w miejscu, w którym najbliżej znajdują się duże naczynia krwionośne oraz limfatyczne. W tym przypadku bazy znajdowały się ok. 3-4 cm nad pępkiem. Części wachlarza zostały z napięciem poprowadzone do górnej granicy owłosienie łonowego i tam końce zostały przyklejone bez napięcia.

 

Aplikacja dla obu grup na odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa

 

 

Korekcja przestrzeni,  taśma znajdowała się w strefie szczytu macicy, w pozycji poziomej.

 

Analiza statystyczna

Do analizy statystycznej został wykorzystany program Microsoft Office Excel 2010 oraz program IBM SPSS Statistics 20.

Do podstawowego opisu statystycznego zaliczono średnią arytmetyczną oznaczaną literą „x” oraz odchylenie standardowe oznaczane „SD”.

Najprostszą miarą statystyczna dla określenia grupy jest litera n, pod którą kryje się liczebność grupy. Jest ona prawie zawsze stosowana do przedstawienia wyników.

Zastosowano:

 • test Shapiro-Wilk’a,
 • test nieparametryczny,
 • parametryczny t-test lub nieparametryczny test Wilcoxon’a
 • test Levene’a.

 

Wyniki

Analiza porównawcza wyników oceny natężenia bólu przy wykorzystaniu skali VAS wykazała istotne statystyczne zmniejszenie dolegliwości bólowych w drugim badaniu w porównaniu do pierwszego badania w obu badanych grupach.

Porównanie pomiędzy grupami nie wykazało różnic istotnych statystycznie.

Wartość oceny bólu VAS (0-100 mm)

 

Badanie I

Badanie II

 

Badana Grupa

x

SD

x

SD

p

Grupa I

57,50

23,01

22,50

11,38

0,002

Grupa II

44,17

18,32

34,17

18,81

0,003

p

0,13

0,08

 

Dane zebrane z kwestionariusza Laitinena  wykazały istotne statystyczne zmniejszenie średnich wartości nasilenia, częstotliwości bólu oraz nie zmniejszenia aktywności ruchowej zanotowano w przypadku Grupy I.

W Grupie II zanotowano zmniejszenie intensywności bólu oraz lepsze wyniki w przypadku ograniczenia ruchowego, ale nie osiągnęły tak istotnego progu statystycznego jak to w przypadku Grupy I.

 

Wartość oceny bólu kwestionariuszem oceny bólu wg Laitinena (0-4 punktów)

 

                  Badanie I

               Badanie II

Badana Grupa

x

SD

x

SD

p

Nasilenie

bólu

Grupa I

2,33

0,78

1,00

0,6

0,001

Grupa II

1,83

0,83

1,17

1,03

0,011

p

0,14

0,71

 

Częstotliwość

bólu

Grupa I

2,17

1,03

0,83

0,72

0,004

Grupa II

1,50

0,79

1,17

0,57

0,102

p

0,07

0,22

 

Ograniczenie aktywności ruchowej

Grupa I

1,42

1,44

0,58

0,90

0,007

Grupa II

0,66

0,65

0,25

0,45

0,025

p

0,21

0,35

 

 

Oceny słowne bólu przy wykorzystaniu części A zmodyfikowanego kwestionariusza oceny bólu wg Melzacka.

Dla Grupy I istotnych statystycznie było jedenaście wartości, pomiędzy pierwszym, a drugim badaniem, a dla Grupy II było ich cztery.

W Grupie I istotnie statystycznie zmniejszył się w drugim badaniu ból określany tętniący, ostrym, zgniatający, ściskający, ciężki, tkliwy, męczący, mdlący, rozłupiający, straszny i dręczący.

W Grupie II zmniejszył się istotnie statystycznie ból tętniący, ostry, ciężki i dręczący.

Istotne statystyczne różnice między grupami zanotowano w badaniu pierwszym w bólu strzelającym, zgniatający, ściskającym, tkliwym, męczącym oraz dręczącym (w Grupie II był mniejszy niż w Grupie I), a także ból tępy w badaniu drugim (w Grupie I był mniejszy niż w Grupie II).

 

Z części B kwestionariusza oceny bólu wg Melzacka, gdzie 0 oznacza brak bólu, a 5 ból nie do wytrzymania, zanotowano istotne statystycznie  niższe wartości odczuwanego bólu w Grupie I.

Z bólu charakteryzowanego średnim wartość zmniejszyła się na ból określany łagodnym.

 

Wartości oceny bólu kwestionariuszem wg Melzacka cześć B (0-5punkty)

 

Badanie I

Badanie II

 

Badana Grupa

x

SD

x

SD

p

Grupa I

3,50

1,24

1,50

0,90

0,002

Grupa II

2,67

1,44

2,08

1,62

0,038

p

0,11

0,49

 

 

Kwestionariusz oceny bólu wg Melzacka część C.

Istotne statystycznie były, wartości długości odczuwanego bólu w Grupie I zmieniające się z bólu przerywanego na ból krótkotrwały.

 

Wartości oceny bólu kwestinariuszem wg Melzacka część C (0-2 punkty)

 

Badanie I

Badanie II

 

Badana Grupa

x

SD

x

SD

p

Grupa I

1,08

0,90

0,42

0,52

0,011

Grupa II

0,50

0,79

0,42

0,79

0,317

p

0,10

0,63

 

 

Wnioski

Zastosowanie w okresie menstruacji aplikacji Kinesio Taping na okolicę lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa oraz okolicę podbrzusza, zmniejszyło natężenie  i częstotliwość odczuwanych dolegliwości bólowych, a także zmniejszyło ograniczenie aktywności ruchowej w czasie menstruacji, wynikającej z odczuwanych dolegliwości.

Nie zaobserwowano różnic w zmniejszeniu dolegliwości związanych z bolesną menstruacją pomiędzy grupą badanych z zastosowaną w okolicach podbrzusza techniką przestrzeni, a grupą badanych z zastosowaną techniką krążeniowo-limfatyczną, niemniej jednak badania porównawcze obu metod aplikacji powinny zostać kontynuowane na większej badanej grupie.

 

 

 

Piśmiennictwo

 1. Schwarz G., (2003), Zdrowie kobiety Naturalne metody leczenia dolegliwości. Wydanie I, , Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL s. 8, 12-18, 135, 137, 165-167.
 2. Pschyrembla W., Straussa G., Petriego E., (1994), Ginekologia Praktyczna. Wydanie I, Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL s. 504-515, 536, 599, 600-602.
 3. Kozłowska J., (2006), Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie. Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego Kraków, s. 48, 49-51.
 4. Bauer A., Wiecheć M., (2012), Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych. Wydanie III, Wrocław,  Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja s.c. s. 131-133, 225-245.
 5. Cieciura M., Zacharski J., (2011), Podstawy probabilistyki z przykładami zastosowań w informatyce. Część II Statystyka Opisowa, Warszawa.
 6. Krzych, Ł.J., Interpretacja wyników analizy statystycznej danych. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, 2007. 4(3): p. 315–321.
 7. Śliwiński Z., Krajczyk M., (2014), Dynamiczne plastrowanie podręcznik Kinesiology Tapingu. Wydanie II, Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl