Regulamin konkursu VI Ogólnopolska Konferenja Kinesiotaping
Regulamin konkursu VI Ogólnopolska Konferenja Kinesiotaping

REGULAMIN KONKURSU KINESIO POLSKA VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KONIESIOTAPING NA PORTALU FACEBOOK

 

  1. Zasady konkursu

1.1. Organizatorem konkursu jest Medical Sport Bartłomiej Flis z siedzibą w Galerii Gala ul. Fabryczna 2 lok 2.8, 20-301 Lublin  (zwany dalej „Kinesio- Kinesiotaping Polska” lub „Organizatorem”).

1.2. Odpowiedz na pytanie: „Dlaczego akurat ty powinieneś otrzymać bezpłatna wejściówkę na VI Ogólnopolską Konferencję Kinesiotaping i kogo zabrałbyś ze sobą.” i opublikuj pod postem konkursowym na fanpage Kinesio- Kinesiotaping Polska

1.3. Konkurs trwa od 14.11.2018 r. do dnia 21.11.2018 r. Odpowiedzi w komentarzu można umieszczać do dnia 21.11.2018 r., do godziny 24:00.

 

  1. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu

2.1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające konto w serwisie Facebook.

2.2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Organizator; pracownicy lub współpracownicy podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Facebook

- zapoznanie się z regulaminem,

- udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego akurat ty powinieneś otrzymać bezpłatna wejściówkę na VI Ogólnopolską Konferencję Kinesiotaping i kogo zabrałbyś ze sobą.” i opublikowanie pod postem konkursowym na fanpage Kinesio Polska w terminie trwania konkursu.

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie.

2.4 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe.

2.5 W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

 

  1. Nagrody i sposób ich przyznania

3.1. Zwycięzcami konkursu zostaną autorzy 3 najbardziej kreatywnych odpowiedzi, które wybierze Komisja konkursowa.

3.2. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego warunkami.

3.3. Nagrodami w konkursie są:

  • 3 x wejście na VI Ogólnopolską Konferencję Kinesiotaping w ramach pakietu Classic
  • 3 x 50% rabatu na zakup pakietu Classic na VI Ogólnopolską Konferencję Kinesiotaping

Wartość 1 zestawu wynosi 375 zł brutto.

3.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”.

3.5. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej do 7 dni od daty zakończenia konkursu tj. do dnia 28.11.2018 r. na profilu Kinesio- Kinesiotaping Polska na portalu Facebook.

3.6. Zwycięzca konkursu prześle organizatorowi niezbędne dane do wręczenia nagrody maksymalnie do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej.

3.7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na https://www.facebook.com/kinesiopolska/.

3.8. Dane zwycięzcy w postaci imienia i nazwiska lub pseudonimu mogą zostać opublikowane na stronie https://www.facebook.com/kinesiopolska/.

3.9. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju produkty.

3.10. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

  1. Komisja Konkursowa

4.1. Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, która sprawować będzie nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu.

4.2. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu, oraz będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

  1. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu, muszą być złożone na piśmie w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu na adres siedziby Organizatora.

5.2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, że pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem.

5.3. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.

5.4. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na podany adres.

 

  1. Prawa autorskie.

6.1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z odpowiedzi nadesłanej w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. Wraz z przekazaniem przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie przysługujące mu do dzieła jakim może być odpowiedź na zadanie konkursowe w niniejszym Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji odpowiedzi przysłanej przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego wypowiedzi.

 

  1. Dane osobowe.

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Medical Sport Bartłomiej Flis, 20-301 Lublin Galeria Gala ul. Fabryczna 2 lok. 2.8.

7.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

7.3. Administrator danych osobowych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności chroniące przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, zniszczeniem lub przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.

7.4. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody w celu udziału w konkursie.

7.5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych.

7.6. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.

7.7. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.

7.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Konkursie.

7.9. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.

7.10. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych.

7.11. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Administratora danych usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane. Są to podmioty, które świadczą usługi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych. osobowych Uczestników. Zapewniamy wybór wyłącznie tych podwykonawców, którzy gwarantują należytą staranność przy przetwarzaniu powierzonych danych.

7.12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

 

  1. Postanowienia końcowe.

8.1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie https://kinesio.com.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

8.2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

8.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.

8.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl